KefiZone-S-750-Cefoperazone-500 mg + Sulbactam-250 mg (W.F.I.)10 Ml-20 vial in a Pack

KefiZone-S-750-Cefoperazone-500 mg + Sulbactam-250 mg (W.F.I.)10 Ml-20 vial in a Pack

337.40 2,900.00