KefiZone-1.5-S -Cefoperazone-1000 mg + Sulbactam-500 mg (W.F.I.)20 ml-10 Vial in a pack

KefiZone-1.5-S -Cefoperazone-1000 mg + Sulbactam-500 mg (W.F.I.)20 ml-10 Vial in a pack

387.20 2,950.00